جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/07-10:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی اعصاب و مرکز تحقیقات روز سه شنبه مورخ 96/9/14 ساعت 11 در مرکز تحقیقات الزهرا(ُس) برگزار می گردد

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir