جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/30-10:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 جلسه شورای پژوهشی گروه مورخ 98/2/31 در کلاس شماره 4 الزهرا دفاع از پایان نامه دستیاری برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir