جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/26-5:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

    جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات ( دفاع از پایان نامه انترنی ) روز سه شنبه مورخ 98/2/3 ساعت 11.30 کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir