جلسه شواری پژوهش و مرکز تحقیقات

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/31-9:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات علوم اعصاب روز سه شنبه مورخ 98/5/1 ساعت  12  ظهر کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir