برنامه آنکال اساتید و دستیاران و تقسیم بندی و برنامه درس دستیاران و

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/01-12:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه آنکال و کشیک اساتید و دستیاران و تقسیم بندی اساتید و دستیاران بیمارستان الزهرا و کاشانی و نور در اسفند ماه 97 و فروردین 98 و برنامه درسی دستیاران الزهرا و کاشانی و دستیاران سال 3-2 بیمارستان الزهرا و کاشانی بر روی سایت می باشد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir