امتحان مرداد اکسترن گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-11:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه اکسترن محترم گروه

امتحان عملی روز سه شنبه 96/5/24 ساعت 8 صبح در مرکز مهارتهای بالینی الزهرا(س) برگزار می گردد.

امتحان تئوری روز سه شنبه 96/5/31 ساعت 12 ظهر در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

لوگوی داخلی اعصاب: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir