اصلاح تاریخ جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-11:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اساتید محترم گروه جلسه شورای گروه مورخ 96/5/11 کنسل شد و جلسه شورای گروه روز یکشنبه 96/5/15 ساعت 7/30 کلاس شماره 4 مرکز پزشکی الزهرا(س) برگزار می گردد.

لوگوی داخلی اعصاب: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir