اخبار گروه داخلی اعصاب

امتحان اكسترن آذر ماه94

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/09/25-9:25

امتحان عملي اكسترن مورخ 94/9/29  ساعت 8 صبح مهارتهاي باليني مركز پزشكي الزهرا(س)

امتحان تئوري اعصاب مورخ 94/9/30ساعت 12 ظهر در دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

امتحان اكسترن شهريور ماه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/06/25-7:46

قابل توجه اكسترن هاي شهريور ماه 94

امتحان عملي اكسترن روز پنجشنبه 94/6/26 ساعت 8 صبح در محل مركز مهارتهاي باليني برگزار مي گردد.

امتحان كتبي اكسترن روز يكشنبه 94/6/29 ساعت 12 ظهر در محل دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

شوراي گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1394/07/04-10:26

قابل توجه اساتيد محترم گروه

     جلسه شوراي گروه و آموزش روز سه شنبه ساعت 7/30 صبح مورخ 94/7/7 در مركز پزشكي الزهرا (س) برگزار مي گردد.

شوراي گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1394/07/04-10:23

قابل توجه اساتيد محترم گروه

     جلسه شوراي گروه و آموزش روز سه شنبه ساعت 7/30 صبح مورخ 94/7/7 در مركز پزشكي الزهرا (س) برگزار مي گردد.

شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/06/17-4:11

قابل توجه اساتيد محترم

   شوراي پژوهشي گروه مورخ 94/6/18 روز چهارشنبه ساعت 11/30 صبح كلاس شماره 3 مركز پزشكي الزهرا (س) ( دفاع از پايان نامه انترني ) برگزار مي گردد.

امتحان اكسترن مرداد ماه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/05/26-10:05

قابل توجه اكسترن مرداد ماه

امتحان عملي اكسترن مورخ 94/5/29 ساعت 8 صبح در مركز مهارتهاي باليني برگزار مي گردد.

امتحان تئوري اكسترن مورخ 94/6/2 ساعت 12 ظهر در دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

شوراي گروه و پژوهشي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/05/26-10:08

قابل توجه اساتيد محترم گروه

شوراي گروه وشوراي پژوهشي گروه مورخ 94/5/27 ساعت هفت و نيم صبح در واحد نوار مغز برگزار مي گردد.

ضمنا شوراي پژوهشي گروه ( دفاع از پايان نامه دستياري آقاي دكتر حسن اميني - و كارورزي خانم دكتر مرضيه زارع مي باشد ).

امتحان اكسترن تيرماه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/05/07-6:19

قابل توجه اكسترن هاي گروه

امتحان تئوري : روز شنبه 94/5/10 محل امتحان دانشكده پزشكي ساعت 12 ظهر

امتحان عملي (OSCE) : روز پنجشنبه مورخ 94/5/8 ساعت 8 صبح در مركز مهارتهاي باليني برگزار مي گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir