اخبار گروه داخلی اعصاب

امتحان اكسترن مرداد ماه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/05/26-13:35

قابل توجه اكسترن مرداد ماه

امتحان عملي اكسترن مورخ 94/5/29 ساعت 8 صبح در مركز مهارتهاي باليني برگزار مي گردد.

امتحان تئوري اكسترن مورخ 94/6/2 ساعت 12 ظهر در دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

شوراي گروه و پژوهشي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/05/26-13:38

قابل توجه اساتيد محترم گروه

شوراي گروه وشوراي پژوهشي گروه مورخ 94/5/27 ساعت هفت و نيم صبح در واحد نوار مغز برگزار مي گردد.

ضمنا شوراي پژوهشي گروه ( دفاع از پايان نامه دستياري آقاي دكتر حسن اميني - و كارورزي خانم دكتر مرضيه زارع مي باشد ).

امتحان اكسترن تيرماه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/05/07-9:49

قابل توجه اكسترن هاي گروه

امتحان تئوري : روز شنبه 94/5/10 محل امتحان دانشكده پزشكي ساعت 12 ظهر

امتحان عملي (OSCE) : روز پنجشنبه مورخ 94/5/8 ساعت 8 صبح در مركز مهارتهاي باليني برگزار مي گردد.

شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/04/21-8:18

قابل توجه اساتيد گروه

   شوراي پژوهشي گروه مورخ 94/4/23 ساعت 11 كلاس شماره 4 مركز پزشكي الزهرا (س) برگزار مي گردد خواهشمند است شركت فرمائيد .

ضمنا" اساتيد محترم فرم تكميل شده پايه ترفيع را به دفتر گروه تحويل نمائيد .

تاريخ امتحان اكسترن - كارشناسي- كارشناسي ارشد

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/03/20-12:49

قابل توجه اكسترن هاي گروه داخلي اعصاب

امتحان اكسترن گروه داخلي اعصاب  OSCE روز يكشنبه مورخ 94/4/7 ساعت 8 صبح مهارتهاي باليني برگزار خواهد شد

امتحان تئوري اكسترن داخلي اعصاب روز دوشنبه مورخ 94/4/8 ساعت 12 ظهر دانشكده پزشكي برگزار خواهد شد .

قابل توجه دانشجويان توانبخشي

شوراي گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/03/20-13:06

قابل توجه اساتيد محترم گروه

   جلسه شوراي گروه در خرداد ماه 94 روز دوشنبه به تاريخ 94/3/25 ساعت 7/30 در مركز پزشكي كاشاني تشكيل خواهد شد .

شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/03/19-13:18

جلسه شوراي پژوهشي گروه در خرداد ماه 94 روز يكشنبه به تاريخ 94/3/24 ساعت 11 صبح در كلاس شماره 1 مركز پزشكي الزهرا(س) تشكيل خواهد شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir