اخبار گروه داخلی اعصاب

آنکال و کشیک اساتید و دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/30-11:47

برنامه آنکال اساتید و دستیاران در اسفند ماه مرکز پزشکی الزهرا و کاشانی - برنامه اساتید  مشاوره بیمارستان نور اسفند ماه 98 - تقسیم بندی اسفند 98 - برنامه آنکال و کشیک اساتید و دستیاران فروردین ماه 99- برنامه درس دستیاران الزهرا و کاشانی - برنامه درس و گراند راند اکسترن در اسفند ماه 98 بر روی سایت گروه میباشد .

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/16-12:31

جلسه شورای گروه انتخابات مدیر گروه روز یکشنبه مورخ 98/11/20 ساعت 7.30 در کلاس شماره 6 مرکز پزشکی الزهرا (س) برگزار می گردد.

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/14-12:30

جلسه شواری پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات ( دفاع از پایان نامه انترنی ) روز سه شنبه 98/11/15 ساعت 12 ظهر کلاس شماره 6 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

آزمون دستیاری اسفند 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/08-7:14

دستیاران محترم آزمون کتبی مورخ 98/12/12  از ساعت 12-8 در محل مهارتهای بالینی برگزار می گردد.

دستیاران محترم آزمون OSCE   مورخ 98/12/19 از ساعت 12-8   در مرکز مهارتهای بالینی برگزار می گردد .

تاریخ برگزاری امتحان اکسترن

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/08-7:08

امتحان اکسترن های داخلی اعصاب در بهمن ماه 98 به شرح زیر می باشد :

امتحان عملی (OSCE ) مورخ 29 بهمن 98      ساعت 8 صبح در مرکز مهارتهای بالینی در سه ایستگاه برگزار می گردد

اساتید مسئول امتحان OSCE :  سرکار خانم دکتر اشتری -جناب آقای  دکتر مهرری - سرکار خانم دکتر انصاری

امتحان تئوری : مورخ 98/11/30  ساعت 12 ظهر در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

 

برنامه آنکال و کشیک اساتید دستیاران و تقسیم بندی - برنامه درسی بهمن 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/08-7:10

برنامه آنکال اساتید  و دستیاران و تقسیم بندی الزهرا - کاشانی - نور  و برنامه درسی دستیاران الزهراو و کاشانی و سال 3-2 و برنامه درسی اکسترن الزهرا و کاشانی - و گراند راند الزهرا و کاشانی بر روی سایت است .

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/23-5:32

جلسه شورای گروه مورخ 98/10/24 ساعت 7:30 روز سه شنبه در واحد نوار مغز برگزار می گردد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/02-9:25

 جلسه شورای گروه مورخ 98/9/27 در کلاس شماره 6 مرکز پزشکی الزهرا برگزار شد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir