کارگاه Endnote

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/19-12:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برگزاری کارگاه Endnote در روز سه نشبه مورخ 97/04/19 در سالن مولاژ گروه علوم تشریحی توسط آقای دکتر حسین صالحی استادیار گروه 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir