شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/06-8:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز دوشنبه مورخ 98/07/08 ساعت 12-10 در سالن شورا گروه تشکیل می شود. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir