شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/15-11:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دوشنبه 1395/11/11 شورای گروه موضوع دفاع از پروپوزال 

برگزاری کارگاه روش تدریس 1395/12/02 در گروه علوم تشریحی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir