دفاع از پروپزال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/04-10:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دفاع از پروپزال آقای محسن اصغری دانشجوی دکتری علوم تشریحی در روز دوشنبه مورخ 98/06/04

با موضوع: بررسی تاثیر ماتریکس خارج سلولی غضروفی بر روند کندروژنز سلول های بنیادی مشتق از چربی بر روی داربست الکتروریسی شده ی پلی (3- هیدروکسی بوتیرات)- کیتوسان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir