دفاع از پروپزال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/07-6:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دفاع از پروپزال خانم مرضیه پولادی دانشجوی دکتری علوم تشریحی در روز دوشنبه مورخ 98/04/19

با موضوع:  بررسی تاثیر چاقی بر سطح ویتامین D و میزان ادیپونکتین، بقا، کیفیت کروماتین، DNA فراگمانتاسیون و مورفولوژی اسپرم در مردان نورموزواپرمیا

دفاع از پروپزال آقای علی اکبر حسنی - مصطفی راجی دانشجویان رشته پزشکی 

با موضوع: بررسی تاثیر مسواک زدن با چوب مسواک سنتی در مقایسه با استفاده از قهوه خوراکی بر مدت زمان ایلئوس بعد از عمل جراحی و طول مدت بستری در بیمارانی که تحت عمل جراحی لاپاراتومی شکمی قرار گرفته اند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir