انتصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/02-12:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمد حسن امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر مهدی نیکبخت دستجردی عضو هیات علمی گروه علوم تشریحی به عنوان معاون آموزشی گروه منصوب گردیدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir