معاونت آموزشی پزشکی عمومی

انتقالی،میهمانی و یا جابجایی کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/31-10:55

نقل و انتقالات-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-11:07

سامانه سینا(بنیاد نخبگان)

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-10:52

ترم تابستان97-ع پ فسا

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-12:35

آزمون سنجش مهارتهای بالینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-12:31

آزمون صلاحیت بالینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-12:22

بخشنامه وظیفه عمومی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-12:40

آزمون میان دوره پیش کارورزی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/11-13:00

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir