معاونت آموزشی پزشکی عمومی

مناظره دانشجویی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/17-13:19

قابل توجه دانشجویان محترم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-10:16

دعوت به شرکت در رویداد پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/19-12:21

قابل توجه دانشجویان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/13-13:20

آزمون میان دوره پیش کارورزی آذرماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/07-8:30

قابل توجه دانشجویان ورودی 96

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/05-8:01

المپیاد علمی دانشجویان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/30-11:14

کارگاه آموزشی شرح وظایف عوامل اجرایی آزمونهای کشوری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/28-8:41

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir