معاونت آموزشی پزشکی عمومی

زمان حذف اضطراری نیمسال دوم 94-93

تاریخ ایجاد دوشنبه,2015/04/27-9:31

تاریخ حذف اضطراری در نیمسال دوم 94-93 روز یک شنبه 27/2/94 می باشد.(مراجعه حضوری به آموزش دانشکده پزشکی)

94/1/19

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2015/04/08-9:09

94/1/19

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir