بخشنامه ناجا جهت حروج دانشجویان از کشور برای اربعین حسینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/31-8:02

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir