اطلاعیه شرکت در دور جدید مجمع عمومی اعضای کمیته دانشجویی و انتخابات مجمع

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/13-8:09

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir