تاریخچه

تصاویری از قسمتهای مختلف دانشکده پزشکی اصفهان.جهت دیدن تصاویر بزرگ روی آن کلیک کنید

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir